Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Stichting Calypso Theater (verder te noemen: ‘Calypso Theater’ en/of de ‘Organisator’), gevestigd te (3961 BC) Markt aan de Markt 4.
Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, met CALYPSO THEATER een overeenkomst aangaat.
CALYPSO THEATER: de partij waarmee de bezoeker op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst aangaat.
Voorstelling of films: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij een voorstelling of films van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd.
Locatie: de plaats waar de voorstelling of films plaats vindt.
Locatiehouder: de houder of exploitant van een locatie.
Organisator: de partij die verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van de Voorstelling of films.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de bezoeker en CALYPSO THEATER ter zake van het bijwonen van een voorstelling of films van CALYPSO THEATER.
Partijen: CALYPSO THEATER en de bezoeker gezamenlijk.
Kaart(en): het toegangsbewijs voor een voorstelling of films of film.
Website van CALYPSO THEATER: www.calypsotheater.nl.
Productie datum: de dag waarop de uitvoering van de opdracht plaatsvindt

2. De onderhavige ‘algemene voorwaarden’ zijn van toepassing op, en maken integraal onderdeel uit van de ‘overeenkomst’ tussen partijen, ongeacht de wijze waarop de overeenkomst wordt gesloten, ter zake van het bijwonen van een voorstelling of films of film van CALYPSO THEATER in haar eigen theater. Daarnaast gelden deze algemene voorwaarden voor een ieder die enige voorstelling of films of film in het theater bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met CALYPSO THEATER, de locatiehouder en/of de organisator heeft gesloten.

3. CALYPSO THEATER zal al het mogelijke verrichten om het bezoek op de locatie naar wens van de bezoeker te laten verlopen. CALYPSO THEATER zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. CALYPSO THEATER zal tevens trachten de voorstelling of film ongestoord te laten plaatsvinden. CALYPSO THEATER spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. CALYPSO THEATER verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan terzake te allen tijde contact opnemen met de directie van CALYPSO THEATER.

4. Ingevolge artikel 7:46i van het Burgerlijk Wetboek zijn de informatieverplichtingen van artikel 7:46c en de afkoelingsperiode van artikel 7:46d niet van toepassing op de Overeenkomst.

II. Informatie, speciale wensen, kortingsacties en kosten

1. CALYPSO THEATER biedt kaarten te koop aan voor haar eigen voorstelling of film. Zij behoudt zich het recht voor cast, crew, productie elementen, locatie, prijs of datum van de voorstelling of films te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Alle informatie over een voorstelling of films en de beschikbaarheid van kaarten, die door CALYPSO THEATER aan de bezoeker wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en zonder dat daaraan rechten kunnen worden verleend verstrekt.

2. Speciale plaatsen voor bijvoorbeeld rolstoelen c.q. minder validen en/of begeleiding door honden zijn te allen tijde alleen verkrijgbaar op basis van beschikbaarheid.

3. Bij het maken van een reservering brengt CALYPSO THEATER aan de bezoeker geen kosten in rekening voor de verleende diensten.

II-A. Arrangementen
Offertes, totstandkoming en inhoud overeenkomsten betreffende zakelijke en particuliere arrangementen.

1. Offertes en prijsopgaven van CALYPSO THEATER binden CALYPSO THEATER niet en gelden uitsluitend als uitnodiging aan een potentiële bezoeker/opdrachtgever tot het verstrekken van de opdracht zoals omschreven in de offerte of prijsopgave.

2. Offertes en prijsopgaven van CALYPSO THEATER hebben een geldigheidsduur van 2 weken vanaf ontvangstdatum van de offerte.

3. Indien bezoeker/opdrachtgever naar aanleiding van een offerte of prijsopgave aan CALYPSO THEATER een opdracht wil verstrekken, dient hij daartoe akkoord te geven via een mailbericht.

4. De bezoeker/opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat degene die namens hem optreedt en/of de offerte of prijsopgave voor akkoord tekent, daartoe gemachtigd is.

5. Na ontvangst door CALYPSO THEATER van de door bezoeker/opdrachtgever voor akkoord getekend offerte of prijsopgave, is tussen CALYPSO THEATER en bezoeker/opdrachtgever een overeenkomst tot stand gekomen waarvan de inhoud volkomen gelijk is aan inhoud van de getekende offerte of prijsopgave.

6. Enkel en alleen de directie van CALYPSO THEATER is bevoegd om de overeenkomst te wijzigen/of aan te vullen.

III. Manieren van betalen

1. De volgende betaalwijzen zijn mogelijk:
• online boeking: via uw eigen bank
• bij reservering op locatie (aan de kassa): PIN-betaling, cadeaubonnen en contant;
• CALYPSO THEATER behoudt zich het recht voor om per voorstelling of films naar eigen inzicht bovenstaande betaalwijzen te beperken en/of uit te breiden.

2. Met uitzondering van de arrangementen voor de zakelijke markt worden alle kaartprijzen van CALYPSO THEATER in euro’s en inclusief BTW gecommuniceerd.
Eventuele veranderingen in BTW tarieven komen ten laste van de bezoeker/opdrachtgever.

IV. Totstandkoming van de overeenkomst bij betaling

1. CALYPSO THEATER verkoopt haar kaarten via haar website, telefonisch via 0343-591030, bij Van Ginkel Muziek op Achterstraat 1 te Wijk bij Duurstede en tijdens de speelperiode tevens direct aan de kassa. Organisator heeft de mogelijkheid om additionele verkooppunten in te schakelen. In voorkomend geval zijn deze verkooppunten te vinden via de website onder de informatie aangaande kaartverkoop van de desbetreffende voorstelling of films.

2. Indien er sprake is van een betaling naar aanleiding van een boeking via de website van CALYPSO THEATER, komt de overeenkomst tot stand c.q. wordt definitief indien en zodra:
(1) CALYPSO THEATER (autorisatie van) de betaling van de bezoeker heeft ontvangen, en
(2) CALYPSO THEATER de bezoeker schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de overeenkomst tot stand is gekomen. De enkele ontvangst door CALYPSO THEATER van (autorisatie van) de betaling van de bezoeker is CALYPSO THEATER niet voldoende.

3. Indien er sprake is van een betaling naar aanleiding van een telefonische boeking bij CALYPSO THEATER dan wel aankoop aan de door CALYPSO THEATER aangewezen kassa, komt de overeenkomst tot stand c.q. wordt definitief indien en zodra door CALYPSO THEATER (autorisatie van) de betaling van de bezoeker is ontvangen. In dit geval volgt geen uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

4. Zolang geen overeenkomst tot stand is gekomen, geldt enig handelen van de Bezoeker slechts als een aanbod van de Bezoeker.

5. Indien CALYPSO THEATER geen autorisatie van de betaling door de bezoeker ontvangt, dan ontvangt de bezoeker bericht van het mislukken van de transactie en van het niet tot stand komen van een overeenkomst. Aan het uitblijven van een dergelijk bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

V. Kaarten, arrangementen en prijzen

1. De door CALYPSO THEATER geleverde kaarten en arrangementen zijn en blijven eigendom van de organisator en worden door CALYPSO THEATER aan de bezoeker geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van organisator en CALYPSO THEATER niet is toegestaan:
a) de kaarten en of arrangementen te verkopen aan derden dan wel de kaarten en of arrangementen op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
b) de kaarten en of arrangementen in commerciële uitingen, op welke wijze dan ook, aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;
c) indien de onder a of b genoemde situatie zich voordoet zal CALYPSO THEATER en/of organisator de kaarten ongeldig maken;
d) houders van die kaarten zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

2. De bezoeker is aansprakelijk voor eventueel door CALYPSO THEATER en/of de organisator dientengevolge te lijden schade.

3. Alleen de houder van de kaarten die de kaarten als eerste toont bij aanvang van de voorstelling of films krijgt toegang. Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de bezoeker te allen tijde verplicht zijn kaart aan als zodanig kenbare functionarissen van CALYPSO THEATER te tonen. De kaarten dienen in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte op) de locatie, ook indien de bezoeker (de betreffende ruimte op) de locatie heeft verlaten tijdens (de duur van) een voorstelling of films.

4. CALYPSO THEATER behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren kaarten. Reserveringen die dit maximum te boven gaan zullen aangepast worden/ongedaan gemaakt worden voor de teveel (boven het maximum) gereserveerde kaarten.

5. De prijzen voor kaarten en arrangementen kunnen hoger liggen dan de door CALYPSO THEATER op de kaarten geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing. BTW en eventuele andere toeslagen komen steeds ten laste van de Bezoeker.

VI. Aansprakelijkheid

1. Indien en voor zover de voorstelling of films door de organisator dan wel de locatiehouder wordt geannuleerd, zal CALYPSO THEATER aan de bezoeker de ticketprijs vergoeden, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan CALYPSO THEATER. CALYPSO THEATER aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven en/of enige andere schade die de bezoeker mocht lijden. CALYPSO THEATER streeft ernaar om de bezoeker via de website zoveel mogelijk te informeren over eventueel geannuleerde voorstelling of films of films. In het geval van een voorstelling of films op locatie biedt CALYPSO THEATER alternatieve voorstelling of filmdata.

2. Indien en voor zover CALYPSO THEATER het door de bezoeker betaalde bedrag ter zake de levering van kaarten heeft overgemaakt aan de organisator van de voorstelling of films en deze laatste in geval van annulering van de voorstelling of films niet bereid c.q. niet in staat is het betreffende bedrag aan CALYPSO THEATER te restitueren is CALYPSO THEATER niet langer gehouden tot restitutie van het door de bezoeker aan CALYPSO THEATER betaalde bedrag.

3. CALYPSO THEATER is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van CALYPSO THEATER en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen CALYPSO THEATER verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van CALYPSO THEATER wordt onder meer uitgesloten voor:
• schade tengevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door CALYPSO THEATER ingeschakelde (hulp)personen en huurders van (ruimten op) de locatie en de door deze derden ingeschakelde (hulp)personen;
• schade tengevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van CALYPSO THEATER gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
• (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de voorstelling of films waarop de overeenkomst tussen CALYPSO THEATER en de bezoeker betrekking heeft;
• schade op enigerlei wijze veroorzaakt door derden.

4. Indien en voor zover CALYPSO THEATER tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de bezoeker kan voldoen, kan de bezoeker daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

5. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke van de wil van CALYPSO THEATER onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van CALYPSO THEATER verlangd kan worden. CALYPSO THEATER draagt geen bewijsplicht ten aanzien van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van (een) dergelijke situatie(s) van overmacht.

6. CALYPSO THEATER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van kaarten die niet plaatsvinden bij CALYPSO THEATER; CALYPSO THEATER aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de bezoeker, niet geheel worden afgewikkeld door CALYPSO THEATER en waarbij een derde partij, al dan niet rechtstreeks betrokken is.

VII. Reclame/ klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen CALYPSO THEATER en de bezoeker dienen de directie van CALYPSO THEATER binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door CALYPSO THEATER niet in behandeling genomen.

2. Reclame is niet mogelijk met betrekking tot onder meer, doch niet uitsluitend de volgende, niet door CALYPSO THEATER te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van CALYPSO THEATER:
a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso°n(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van evenementen naar een andere datum;
b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de Voorstelling of films waarop de overeenkomst tussen CALYPSO THEATER en de bezoeker betrekking heeft;
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal CALYPSO THEATER het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;
d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan de locatie, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten op de locatie;
f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
g. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-)overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van de locatie;
h. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
i. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;
j. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van CALYPSO THEATER, de Organisator of locatiehouder die voorziening al dan niet aan te bieden;
k. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;
l. klachten omdat de bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat de voorstelling of films in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

VIII. Website

1. De teksten, de databank met ter beschikking gestelde gegevens, de paginavormgeving en de foto’s en illustraties van de website maken het voorwerp uit van intellectuele eigendomsrechten van CALYPSO THEATER dan wel haar leveranciers of andere derden waarmee CALYPSO THEATER dienaangaande afspraken heeft (gemaakt). Iedere verspreiding, reproductie, verkoop of andere exploitatie van de werken op enigerlei wijze verbonden met de Website, ongeacht de wijze of de vorm ervan, al dan niet met winstbejag, is strikt verboden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van CALYPSO THEATER. Het opslaan van informatie van de Website van CALYPSO THEATER of aanverwante diensten in een database is uitdrukkelijk verboden.

2. CALYPSO THEATER wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen bewuste opzet of toerekenbare zware schuld van CALYPSO THEATER.

IX. Gedragsregels organisator / locatie

1. Gedurende zijn/haar verblijf op de locatie dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte Voorstelling of film geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van CALYPSO THEATER gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

2. Het is de bezoeker onder meer verboden:
a. aan derden op de locatie goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
b. (huis-)dieren op de locatie in te brengen;
c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties op de locatie mee te brengen;
d. naar het oordeel van een functionaris van CALYPSO THEATER gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen op de locatie in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
e. drugs op de Locatie mee te nemen en/of te gebruiken.

3. In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van CALYPSO THEATER inzage verlangen in door de bezoeker meegevoerde (hand-)bagage. De Organisator, Locatiehouder, het beveiligingspersoneel en/of de politie zijn gerechtigd de bezoeker voorafgaand aan de voorstelling of films te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben de organisator, het beveiligingspersoneel en/of de politie het recht betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van de voorstelling of films aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

4. De organisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van de voorstelling of film arriveren de toegang tot de locatie te ontzeggen, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar kaart geldend kan maken.

5. Het is de bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van CALYPSO THEATER, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur op de locatie bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van CALYPSO THEATER te gebruiken.

X. Privacy

Het Calypso Theater respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar bezoekers en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. Bij aankoop van kaarten gaat de koper akkoord met het privacyreglement.

Soort persoonsgegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, telefoonnummer, betaalgegevens, aankoopdatum en e-mailadres.

Doel van de gegevensverwerking
Het Calypso Theater verzamelt gegevens van personen die bij ons kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins diensten of producten van Calypso afnemen, van bezoekers van onze website en van abonnees van de Calypso nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: "bezoekers") voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren en/of verwerken van reserveringen die via de website, telefonisch, bij Van Ginkel Muziek en de kassa verlopen.
  • Om bezoekers te kunnen informeren met betrekking tot het evenement waarvoor de bezoeker kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven)..
  • Om de nieuwsbrief van Calypso te kunnen toesturen aan klanten die zich daarvoor hebben aangemeld.

E-mailings
Wanneer u bij ons via onze website kaarten reserveert voor een voorstelling, ontvangt u van ons een bevestiging per mail. Daarnaast sturen we u een mail als er iets wijzigt rondom een voorstelling, zoals wijzigingen in aanvangstijd of voorstelling en annuleringen. Wanneer u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink die u onderaan onze e-mails kunt vinden.

Iedere keer dat wij u per e-mail nieuwsbrief sturen, wordt u een afmeldlink onderaan de mail geboden via welke u ervoor kunt zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat Calypso gebruikt voor haar nieuwsbrief.

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze aanmelding kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Cookies
Het beleid dat Calypso hanteert omtrent cookies vindt u in ons cookiebeleid. http://www.calypsotheater.nl/cookieverklaring

Bewaren gegevens
Het Calypso Theater bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Wanneer een voorstelling geëindigd is, worden persoonsgegevens verwijderd uit ons bestand. Gegevens van bezoekers die hebben aangegeven nieuwsbrieven en/of direct marketing via e-mail van Calypso te willen ontvangen en van de Vrienden van het Calypso Theater worden gegevens bewaard tot het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Beveiliging en derden
Het Calypso Theater heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers.

Wijzigingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen.

Contact klantenservice
Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft over ons privacybeleid. U heeft daarnaast het recht het Calypso Theater te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via marijke@calypsotheater.nl.

XI. Beëindiging van de overeenkomst en aanvullende bepalingen

1. De bezoeker kan deze overeenkomst nimmer ontbinden en/of opzeggen.

2. Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd geheel of gedeeltelijk nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de algemene voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen dan voor de nietige c.q. vernietigde passage een nadere overeenkomst sluiten die de bedoelingen die Partijen met de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

3. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

4. Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden mochten ontstaan tussen CALYPSO THEATER en de bezoeker die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die op het grondgebied van Nederland woont dan wel een Bezoeker die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in Nederland is gevestigd, worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht, dan wel naar keuze van CALYPSO THEATER, door een andere bevoegde rechter.

5. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen CALYPSO THEATER en de bezoeker, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de bezoeker en de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op de verkoop van kaarten voor voorstelling of films of films van CALYPSO THEATER die geen plaats hebben op de locaties. Iedere wijziging of afwijking van de algemene voorwaarden of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken.

6. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door CALYPSO THEATER kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. CALYPSO THEATER behoudt zich alle rechten voor om de algemene voorwaarden en de inhoud van de website te allen tijden, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het moment dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen als bewijsmiddel.